Privacyverklaring website HOBBYFIRST

v 20170831

Laatste update privacyverklaring: 31 augustus 2017.

Omdat we bij Natural Granen graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

 

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Natural Granen, van bezoekers van de website die een contactformulier invullen.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

 

Natural Granen Gebr De Scheemaecker NV, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28 – 29 2900 Schoten, België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, hierna genoemd “Natural Granen”.

De door Natural Granen benoemde functionaris voor de gegevensbescherming kun je contacteren op privacy@aveve.be.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 

Wanneer je je gegevens invult op het contactformulier om een vraag te stellen gebruiken we jouw persoonsgegevens om je vraag af te handelen en om opnieuw contact met je op te kunnen nemen.

Als je een vraag via het contactformulier op onze website stelt, verwerken we je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, taal, provincie en land.

We verwerken je gegevens enkel om je vraag of opmerking te beantwoorden en wissen je gegevens van zodra de vraag of opmerking behandeld is.

4. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

 

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden om op je vraag te antwoorden.

Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd.

5. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

 

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

6. Hoe kan je ons een vraag stellen of je rechten uitoefenen?

       6.1 Welke rechten heb je?

 

De persoonsgegevens die we via diverse kanalen van jou verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van Natural Granen.

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij Natural Granen over jou verzamelen. Concreet heb je het recht om geïnformeerd te worden over de volgende zaken:

  • Het feit of Natural Granen persoonsgegevens van jou verwerkt;
  • De categorieën persoonsgegevens die van jou verwerkt worden;
  • Het doel en de rechtsgrond van deze verwerking;
  • De termijn gedurende dewelke we jouw persoonsgegevens bewaren;
  • De categorieën ontvangers van jouw persoonsgegevens;
  • De herkomst van jouw persoonsgegevens.

Je hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Je hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

     6.2 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

 

Je moet je verzoek per post of per e-mail richten tot de Natural Granen, via privacy@aveve.be of via: Natural Granen NV, Metropoolstraat 28 – 29 2900 Schoten, België.

Om je rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, vragen we je om bij je verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van je identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met de klantendienst via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft. Voor België is dit de Belgische privacycommissie.

7. Wijzigingen in deze verklaring

 

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.